Ben Xiao Photography logo

Location

Kinkaku-ji, Kyoto, Japan